Onze ambitie: de dag voor iedere inwoner van Vlaardingen een beetje mooier maken

Werken bij het team Jeugd Maatschappelijke Ondersteuning betekent werken aan de Vlaardingse samenleving. Het sociaal domein is voortdurend in beweging en de gemeente krijgt steeds meer taken op dit gebied. Ook is er vanuit de politiek (terecht) veel aandacht voor dit onderwerp. Naast de inhoud moeten we ook het politieke aspect meewegen in ons werk.

Goed geregeld

Het team (circa 30 collega’s) bestaat uit beleidsadviseurs, accounthouders en casusregisseurs voor personen/gezinnen met een zware hulpvraag. JMO is onderdeel van Sociaal & Dienstverlening. Hier vallen onder andere alle teams onder die zich bezig houden met het sociaal domein, het klantcontactcentrum en burgerzaken.

We zorgen dat in Vlaardingen een aantal maatschappelijke voorzieningen goed zijn geregeld. Denk hierbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, gezondheidsbeleid, ouderenzorg, mantelzorg en maatschappelijke opvang.

We hebben de uitvoering binnen het sociaal domein in Vlaardingen bij een aantal externe organisaties belegd. Onze rol is om het beleid op te stellen dat deze organisaties uitvoeren en om vervolgens regie te voeren op de uitvoering. Hierbij werken wij veel samen met de teams POS en OO&V.

Klaar voor de toekomst

Binnen het sociaal domein zijn we momenteel bezig met de zogenoemde transformatie. Dat houdt in dat we werken aan het toekomstbestendig maken van onze voorzieningen binnen het sociaal domein. Hierbij streven we aan de ene kant naar betere ondersteuning van onze inwoners tegen lagere kosten aan de andere kant. Een van de belangrijkste actuele thema’s is jeugdzorg. We zijn in 2023 in samenwerking met Maassluis en Schiedam gestart met een eigen inkoopmodel voor jeugdzorg. Dit moet gaan leiden tot betere jeugdzorg en meer grip op de kosten.

Open werkcultuur

We hebben een open werkcultuur waarin ieders inbreng wordt gewaardeerd. We zijn professioneel en deskundig. En hebben een echte doenersmentaliteit, mouwen opstropen en gaan! Daarnaast is het ook een erg gezellig team. We kunnen goed met elkaar lachen en er worden zowel binnen als buiten werktijd vaak leuke activiteiten ondernomen.

Claudia Baljeu

Ik heb er altijd vertrouwen in dat het goedkomt

Claudia Baljeu, strategisch beleidsadviseur Jeugdhulp en Wmo, studeerde sociologie, organisatie en beleid. Ze begeleidde onder meer werkloze jongeren naar een baan, maakte beleid over schuldhulpverlening, armoede en bijzondere bijstand, regisseerde zorgcasuïstiek en was projectleider jeugdhulp en accounthouder. ‘Jongeren zeiden vaak tegen mij dat ze blij waren met het vertrouwen dat ik in hen had. Daardoor voelden zij zich gesteund.’

Claudia heeft hands-on gewerkt en maakt nu strategisch beleid. ‘Op uitvoerend niveau zie je direct effect van je werk. Als je beleid maakt, kun je wat betekenen voor een grotere groep. Het helpt als je in de praktijk hebt gewerkt. Dat is een ervaring die ik gebruik voor het maken van beleid en het voeren van gesprekken, bijvoorbeeld met zorgaanbieders. We sturen als gemeente op meer kwaliteit en minder kosten. Dat betekent meer menselijke maat, meer samenspraak met inwoners, meer oog voor de brede context van iemands leven, meer preventie en het werken aan duurzame, samenhangende oplossingen. De zorg willen we dichtbij mensen organiseren. Wat kun je zelf doen met hulp van familie of buren?’

Gewoon doen

In Vlaardingen zijn veel mooie initiatieven voor sociale cohesie. Claudia: ‘Zo is er een initiatief van een groep jongeren (13 tot 23 jaar) die onder begeleiding in het weekend bij elkaar komt. We maken hier geen onderscheid naar minder- of meerderjarigen en welke organisatie wat moet doen. We doen gewoon wat helpt. Samen koken in een hotel en leren over gezonde voeding of met z’n allen in een ijsbad om grenzen te verleggen. Laatst zei een meisje: ‘Hulpverleners zeggen altijd dat er meer jongeren zijn met het probleem dat ik heb. Dat geloofde ik wel, maar nu we met elkaar optrekken is dat echt anders.’ Dat toont maar weer eens aan hoe belangrijk lotgenoten zijn.’ 

Vernieuwing

Vlaardingen staat open voor vernieuwing. Claudia: ‘We hebben 100 mensen die in de gemeente wonen en/of werken uitgenodigd om samen te kijken hoe we de jeugdzorg kunnen verbeteren. Een belangrijk aandachtspunt was het eerste contactmoment. Als iemand hulp vraagt, moet hij of zij bij één organisatie terecht kunnen en niet van het ene naar het andere loket worden gestuurd. We hebben besproken hoe we dat met elkaar willen uitwerken via een consortium voor jeugdzorg. Als zoiets lukt, geeft mij dat veel voldoening. Elke dag komen er weer nieuwe uitdagingen op mijn pad en daar krijg ik energie van.’