Maatschappelijke ontwikkeling

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) bestaat uit de teams Jeugd & Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Sport & Vrijwillige Inzet en het Regionaal Bureau Leerplicht. De afdeling MO wil de kwaliteit van samenleven voor onze inwoners binnen de gemeentelijke mogelijkheden vergroten. De afdeling draagt bij aan de kwaliteit, veerkracht en vitaliteit van deze samenleving. Dit doen zij met collega’s van andere afdelingen, de (uitvoerings)organisaties en inwoners. De opdracht vanuit het college van burgemeester en wethouders, met name het herstelplan Transformatie Sociaal Domein heeft prioriteit. Binnen MO zijn de onderdelen van het sociaal domein breed vertegenwoordigd, van Wmo, participatie, jeugd en sport tot aan inburgering en (volwassenen) educatie.

tekst: you got this

Jeugd & Maatschappelijke Ondersteuning

De visie op het Sociaal Domein een aantal maatschappelijke ambities: inwoners nemen de regie over hun eigen leven, de inwoners functioneren zo lang mogelijk zelfstandig in de lokale samenleving, inwoners doen mee, kinderen groeien veilig en gezond op en inwoners stijgen op de sociaal-maatschappelijke ladder. De medewerkers van het team dragen hier, ieder vanuit hun eigen expertise, aan bij.

logo JOGG

Onderwijs, Sport & Vrijwillige Inzet

De medewerkers van het team houden zich onder andere bezig met onderwijs en onderwijshuisvesting, sport en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Een van de projecten van JOGG is Cycling4school. Het doel van dit project is kinderen te activeren om hun ouders te motiveren vaker te voet of op de fiets naar school te gaan. Het Servicepunt Vrijwilligers maakt ook deel uit van het team Onderwijs, Sport & Vrijwillige Inzet.

logo leerrecht

Leerrecht

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Door naar school te gaan ontwikkelen jongeren zich tot zelfstandige en volwaardige deelnemers aan de samenleving. Toch maakt niet iedereen gebruik van dit recht. Onze leerplichtambtenaren en  trajectbegeleiders RMC  stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie bereiken.

De gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijk regionaal bureau leerplicht, Leerrecht. De kerntaak van Leerrecht is het uitvoeren van de Leerplichtwet. Daarnaast voeren ze de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit voor voortijdig schoolverlaten. De medewerkers van Leerrecht stimuleren jongeren gebruik te maken van hun recht op onderwijs. Bij Leerrecht werken leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders RMC en collega’s met ondersteunende taken.