Werken aan financieel herstel

De gemeente Vlaardingen verkeert in financieel zwaar weer. Steeds meer gebruik van de voorzieningen in het sociaal domein, de wijze van begroten, hogere bedrijfsvoeringskosten en loon- en prijsstijgingen zijn verschillende factoren die geleid hebben tot een tekort op de begroting. Het stelt ons voor de uitdaging om met minder geld de goede dingen voor de stad te doen. We zoeken de juiste weg richting een leefbare stad en gezonde gemeentefinanciën.

rekenmachine met pen en paperclip

In ons Herstelplan hebben we aangegeven hoe Vlaardingen over een paar jaar weer een sluitende begroting kan krijgen. We richten ons daarbij op de domeinen wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal domein. Domeinen die een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de stad. De komende jaren pakken we binnen deze domeinen het volgende op:

 • We stellen een nieuwe woonvisie op en werken aan de hand van deze visie aan onze woningvoorraad. Zo gaan we de komende jaren onder andere 5.200 nieuwbouwwoningen realiseren.
 • We pakken de locaties aan die op dit moment een doorn in het oog zijn. Door deze high impact projecten aan te pakken, verhogen we de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad substantieel, met alle positieve gevolgen van dien.
 • We veranderen de werkwijze van de gemeente als het gaat om gebiedsontwikkeling. We pakken de regie op planvorming, gaan een meer commerciële denkwijze hanteren en meer samenwerken.
 • We dringen ondermijning verder terug door maatregelen te nemen die zich niet zozeer richten op de potentiële daders, maar op de situaties en gelegenheidsstructuren die de georganiseerde criminaliteit faciliteren en soms zelfs aanmoedigen.
 • We verbeteren de samenwerking met de zorg, omdat de oorzaak van onveilige situaties vaak te herleiden is naar onderliggende problemen, zoals schulden, verslaving en schooluitval.
 • We bestrijden woonadresfraude. In Vlaardingen staan volgens de administratie 2.000 woningen leeg. Wij gaan er echter vanuit dat een groot deel wordt bewoond en we gaan hier op handhaven.
 • We spelen een verbindende rol tussen schoolbesturen en maatschappelijke organisaties om de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van lokalen en ruimtes na schooltijd  te onderzoeken. Als we deze ruimtes kunnen benutten, draagt dat bij aan de wijkfunctie van de scholen en versterkt het de ondersteuningsstructuur op scholen.
 • We nemen een regisserende en verbindende rol in het opzetten van een Care Innovation Academy (CIA). Een MBO-opleiding die moet voorzien in de vraag naar arbeidskrachten in de zorg.
 • We gaan in het sociaal domein robuuster regie voeren, sturen en de resultaten beter monitoren.
 • We maken de omslag naar preventie en vroegsignalering, omdat voorkomen beter dan genezen is. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of ‘samenredzaam’ blijven en doen ze minder beroep op specialistische ondersteuning.
 • We gaan van integraal naar vraaggericht werken. We willen bij het ondersteunen van bewoners nog meer dan nu aansluiten op de behoeften van degenen die ondersteuning nodig hebben en op efficiënte samenwerking.

Na het Herstelplan hebben wij naar nog meer mogelijkheden gezocht om te besparen zodat wij robuust de opgaven kunnen oppakken waar wij als gemeente in de toekomst voor gesteld staan. Dit is geen éénmalige actie geweest. We blijven een doorlopend proces volgen waarbij we steeds kritisch kijken naar onze keuzes en de financiële consequenties daarvan.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Vlaardingen weer financieel gezond wordt en een leefbare stad blijft. Draag jij je steentje bij?